Yrkeshögskolan Novia Logo

Circular Design Day 11.5 i Jakobstad - inspirerar till handling och innovation för framtidens tillverkande industrier

TEXT: Ida Britta Petrelius, projektledare vid Yrkeshögskolan Novia Foto: Azra Arnautovic

Design är både orsak och lösning till dagens stora utmaningar med resursutvinning, där 90 procent  av jordens totala förlust av biologisk mångfald och upp emot två tredjedelar av koldioxidutsläppen är resultatet från utvinning och processande av råmaterial.

Dock är det ett faktum att den allra största delen av avfall som genereras idag är möjligt att designa bort. Till skillnad från traditionell tillverkning med stort fokus på slutanvändaren tar cirkulär design hänsyn till alla inblandade moment i processen att utvinna, producera, använda och kassera produkter. Cirkulär design syftar till att minska avfallet genom att designa produkter som är återanvändbara, reparerbara och återvinningsbara, vilket förlänger livslängden på materialen och minskar behovet av jungfruliga resurser. Här byggs förutsättningar för att förlänga en produkts livscykel och skapa slutna kretslopp där värdefullt tekniskt material kan cirkuleras med högst möjliga bibehållna värde. Tillverkningsindustrin har en särskilt viktig roll att spela i denna omställning, med tanke på att resursutvinning och hantering har en så betydande roll i avfallsgenerering och förorening globalt.

I Jakobstadsregionen är pulsen i omställningsarbetet stadig, och tydligt speglad inom olika branscher som anpassar strategier utifrån de egna förutsättningarna. Projektet DeCiDe (Developing Circular Design) som drivs av yrkeshögskolorna Novia och Centria samt utvecklingsbolaget Conocordia, har under senaste året varit verksamt för att stötta aktörer inom regionens mångfacetterade och stora tillverkande industrin med viljan att ta praktiska kliv mot en mer cirkulär produktion och verksamhet. Men var ska man börja? Vad bör man fokusera på, och vilka andra aktörer kan man alliera sig med? Detta är avgörande frågor som ofta uppstår i början av omställningsresan, där en mängd olika parametrar behöver tas i beaktande och navigeras.

Det viktigaste steget är det första

Det viktigaste steget är det första, där ens cirkulära mål och vision kan börja ta form och styrelsen sätter upp nya mål. Men detta innebär också att undersöka och förstå inom den egna organisationen vilken typ av ny kapacitet, tänkesätt och verksamhet som kan behövas för att överbrygga glapp i dagens processer till morgondagens. En annan avgörande faktor är att stärka medvetenheten gällande de system man ingår i. Med ett systemperspektiv kan man underlätta arbetet med att identifiera och ta itu med potentiella glapp som försvårar materialcirkulation, exempelvis otillräcklig infrastruktur eller bristande konsumentmedvetenhet. Om systemperspektivet finns i beaktande redan i designskedet ökar möjligheten att satsa på rätt typ av långsiktiga cirkulära lösningar. Inledningsvis kan det vara utmanande att hitta alla svar och lösningar på egen hand, och det är därför som den cirkulära resan måste göras gemensamt över branscher och sektorer.

Utnyttja kraften i tvärsektoriellt samarbete för att driva fram förändring

Genom samarbeten kan aktörer från olika tillverkningssektorer skapa nya typer av system som minskar avfallet, förbättrar resurseffektiviteten och skapar nya ekonomiska möjligheter. Samarbete kan ta olika former, som att dela kunskap och resurser, engagera sig i gemensamma initiativ och att utveckla innovativa lösningar som skapar värde för alla intressenter. På så sätt kan vi utveckla en lokalt förankrad cirkulär ekonomi som inte bara är mer hållbar utan gör regionen mer motståndskraftig.

Circular Design Day infaller den 11.5 på Station 23 i Jakobstad. Här bjuds företag och allmänhet in till en heldag för inspiration, fördjupad kunskap om cirkulär ekonomi och design i stort och goda exempel som visar på möjliga vägar framåt. Dagen erbjuder ett utmärkt tillfälle att få nya insikter om hur man själv kan ta nästa steg mot en mer cirkulär produktion och verksamhet, men även de möjligheter som ligger i att bygga nya typer av samarbeten med aktörer över branscher och sektorer.

Säkra din plats redan idag: https://www.jakobstadsregionen.fi/circular-design-day-11-5-2023/

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg