Yrkeshögskolan Novia Logo

Projektet Ung i Förening: Prata med varandra om föreningsliv!

TEXT: Azra Arnautovic, projektledare på Yrkeshögskolan Novia, Mona Groop-Sjöholm, projektledare på Centria

Det har knappast undgått någon att ett flertal rapporter visar att ungdomar mår allt sämre. Coronapandemin har inte heller gjort situationen bättre. Forskning visar däremot att aktivitet och engagemang inom föreningar förbättrar människors välmående. I Österbotten har vi en fin föreningstradition; föreningarna bidrar till gemenskap och främjar välmående med sin aktiva och mångsidiga verksamhet. Många föreningar upplever dock att medlemsrekryteringen är svår och speciellt ungdomar är utmanande att nå.

Yrkeshögskolorna Novia och Centria driver därför tillsammans projektet “Ung i Förening”, för att öka ungdomars intresse för föreningsaktivitet och sätta föreningar på kartan för 15-25-åringar i Österbotten.

Eftersom en viktig del av projektet handlar om hur föreningar kan nå ut till ungdomar, var det av yttersta vikt att vi inom projektet frågar Österbottens 15-25 åringar hur de vill kommunicera och vill bli kommunicerade med. Vi var intresserade av att höra hur de förhåller sig till sociala medier, till hemsidor, hur de tar reda på information och vilken typ av information de vill ha av föreningar.

Våren 2022 utförde vi därför inom projektets ramar en enkät om ungdomars tankar kring föreningsliv och kommunikation. Enkäten skickades bland annat ut via studiehandledare, ungdomsledare och skolcoacher. Vi fick in 340 svar från ungdomar i 15-25 års åldern från hela Österbotten - och deras svar var glädjande. En majoritet på 57 % av respondenterna är medlemmar i en eller flera föreningar och de flesta respondenter associerar föreningsliv med gemenskap och att det är roligt att vara med.

Det överlägset vanligaste sättet att få information om föreningar visade sig vara via föräldrar, vänner och bekanta. I enkäten kom det också fram att en del av dem som inte är medlemmar i föreningar upplever att de inte blivit uppmuntrade att gå med i en förening. Det är alltså viktigt för föreningars medlemsrekrytering att vi pratar med varandra om föreningsliv. Föreningsliv ger en möjlighet att få umgås med andra, att få vara en del av en gemenskap och att få utöva en hobby, vilka var de tre främsta orsakerna respondenterna angav för medlemskap i föreningar.

I enkäten kom det fram att hemsidan är en viktig informationskanal och Instagram var föga överraskande den mest använda sociala kanalen för att följa föreningar. Under tiden som projektet pågått har vi konstaterat att en uppdaterad hemsida är a och o för en ny medlem. Information om evenemang och verksamhet behövs både på sociala medier och på hemsidan, men på hemsidan vill respondenterna enligt enkäten ha mera substans, mer information om hur man blir medlem, vad får man som medlem och allmän information om föreningen. På sociala medier så som Instagram och Facebook kan föreningen vara mer spontan och visa upp den mera vardagliga bilden från föreningslivet.

Österbottens föreningsliv är unikt – det finns tusentals föreningar bara i Österbotten. Forskning visar att föreningsliv främjar välmående, och i dessa tider då världen är oberäknelig och osäker känns det tryggare än någonsin att vårt rika föreningsliv bidrar positivt till vår vardag.

Du kan följa projektet ung i förening på Facebook.

Ungiförening logo 

UIF 2, bildtext: Azra Arnautovic föreläser under en föreningsverkstad

UIF 3, bildtext: Projektet har ordnat föreningsworkshoppar runtom i Österbotten.

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (SÖFUK)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Ulrica Karp
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg