Yrkeshögskolan Novia Logo

Kulturens möjligheter att bidra till ett hållbarare Österbotten

TEXT: Yrkeshögskolan Novia, projektledare Maria Smeds Engström, Malin Winberg

I Yrkeshögskolan Novias projekt “Kultur och hållbarhet” ställer vi oss frågan på vilket sätt konst och kultur kan bidra till att öka medvetenheten om och intresse för hållbarhetsfrågor och därmed höja kunskapen om och beredskapen för att leva och agera mer hållbart. Vi undersöker, testar och samskapar kring det här innehållet med kommuner, kreatörer och olika aktörer. Förväntade resultat av projektet är bland annat att sammanställa en idébank kring hållbara kulturevenemang samt att skapa förutsättningar för den kommunala kultursektorn att beakta hållbarhetsfrågor i sin verksamhet. Projektet riktar sig till såväl evenemangsarrangörer, kulturaktörer, den offentliga sektorn, föreningar och kulturkonsumenter.

Kommun, kultur och hållbarhet 

Hösten 2022 intervjuade vi elva företrädare för den kommunala kultursektorn i svenska Österbotten. Intervjusvaren utgör underlag till det fortsatta arbetet tillsammans med kommunernas kultursektorer. Målet med samarbetet är att samskapa en modell för hur man kan beakta hållbarhetsfrågor och på sikt bidra till att öka medvetenhet och intresse kring hållbarhet både i den egna verksamheten och i förlängningen ute i samhället. 

I intervjuerna ville vi bland annat ta reda på hur man idag beaktar hållbarhetsfrågor i det strategiska och dagliga kulturarbetet. Den bild som träder fram av kulturlivet i Österbotten är samsynen kring att det är föreningsstarkt, aktivt, rikt och lokalt. Talko, samarbete och nätverkande är en viktig del i kultursektorn, vilket det ges flera exempel på både i relation till enstaka kreatörer, föreningar, företag och andra kommunala sektorer.  

Hur och om man lyfter hållbarhetsfrågor i kommunernas planer och strategier och även huruvida man gör det i förhållande till kultur eller inte varierar från kommun till kommun. Det oaktat så visar exemplen på vad som redan görs inom den kommunala kultursektorn och vad man kunde tänkas göra mer av när det kommer till hållbarhet att dessa frågor ändå finns på agendan. De intervjuade ställde sig positiva till ett fortsatt samarbete inom projektet, vilket påbörjas vintern 2023 med träffar där vi samtalar kring hållbarhetsfrågor och utbyter idéer och erfarenheter.

Nätverk, kreatörer och utveckling

Förmågan att samverka och nätverka är en av kulturens styrkor och framgångsfaktorer. I projektet sammanför vi företrädare från olika organisationer och verksamheter för att samarbeta kring olika piloter och inspirera till tvärsektoriellt arbete och initiativ kopplade till hållbarhet. Piloter är projektets ”verktyg” för att uppnå målen med projektet. Genom piloterna synliggör vi hållbarhetsfrågor med hjälp av konst och kultur tillsammans med olika kreatörer och aktörer. En pilot kan vara en happening, en kampanj, ett material med mera, och utgöras av ett särskilt hållbarhetstema eller riktas mot en speciell målgrupp, det är bara fantasin som sätter gränser. Tanken är att dessa piloter ska bli repeterbara, kunna integreras i ordinarie verksamheter och kunna vidareutvecklas i nya samarbeten och sammanhang.  

Vi vill med projektet Kultur och hållbarhet förena idéer om konst och kultur som utvecklingsaktörer med vår tids utmaning att leva mer hållbart. De stora utmaningarna vi står inför idag hänger samman och måste lösas genom satsningar från hela samhället och det kräver ett samspel mellan aktörer såväl inom kultursektorn som i andra sektorer. Samtidigt finns det också ett behov av att kulturbranschen i sig utmanas i att fundera över hållbarheten i den kultur som produceras och konsumeras. Med projektet vill vi också bidra till att stärka kulturella och kreativa näringar och kulturaktörer i tredje sektorn i deras hållbarhetsarbete. 

Tycker du att det här låter intressant? I så fall vill vi väldigt gärna att du tar kontakt med oss projektledare, både om du bara vill veta mer eller om du vill vara en del av projektet. 

Yrkeshögskolan Novia, projektledare Maria Smeds Engström (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) och Malin Winberg, (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

proj inforuta

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (SÖFUK)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Marina Vikberg-Grönlund
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg