Yrkesakademin i Österbotten Logo

Skols (Jotpa) – en ny finansiär

TEXT: Text: Ann-Maj Björkell-Holm, affärsutvecklingschef YA Foto: Vera Örså

Yrkesakademin i Österbotten och andra utbildningsarrangörer har möjlighet att få finansiering från en ny myndighet. Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning är en ny aktör och finansiär. Servicecentret som har den finska förkortningen Jotpa har nu också ett svenskt namn: Skols.

Servicecentret inledde sin verksamhet hösten 2021 för att ge myndigheterna en möjlighet att snabbt och flexibelt finansiera utbildningar och annat stöd som svarar på behov i arbetslivet. Servicecentret är en självständig myndighet som styrs av såväl undervisnings- och kulturministeriet som arbets- och näringsministeriet. Myndigheten verkar som en fristående enhet vid Utbildningsstyrelsen.

Aktuell finansiering från Skols

YA har under våren 2022 varit med i tre ansökningar som beviljats medel från Skols. Två av dessa ansökningar har skett i nätverk med andra utbildningsarrangörer. Det ena nätverket fick resurser för att arrangera kurser och fortbildningar som stöder restaurangbranschen och det andra finansierar kompetenshöjning inom grön omställning och cirkulär ekonomi. Verksamheten är under planering och genomförs år 2023 och 2024, i samarbete med Optima, Axxell, Novia och EFO.

YA har också beviljats egna medel för att arrangera en utbildning riktad till ukrainska flyktingar som har intresse för att studera till omsorgsassistenter och som också behöver studera svenska. Utbildningen arrangeras i jakobstadsregionen med start i början av 2023.

EduNova medverkar för sin del också i en offert som ett större nätverk lämnat in till Skols gällande studieinfo som ska arrangeras på arbetsplatser och riktats speciellt till företagens personal som saknar yrkesutbildning eller högre utbildning. Verksamheten inleds i början av år 2023 om medel beviljas.

Svensk service vid Skols

Skols har omskött den svenska informationen redan från starten och har sedan 1.9. 2022 en person för kompetensutveckling inom det svensk- och tvåspråkiga arbetslivet, specialsakkunniga Mia Ekström. Hennes andra ansvarsområde är utveckling av informations, rådgivnings- och vägledningstjänster (IRV-tjänster) för befolkning i arbetsför ålder. Vi fick möjlighet att ställa frågor till Mia:

Vill du berätta om din bakgrund och hurudan kännedom du har om yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning?

Jag har jobbat närmare 20 år som studievägledare och specialpedagog vid Yrkeshögskolan Arcada och ocså vid Karriärcenter Arabia. Jag har mycket att sätta mig in i och nätverk att lära känna, det ska bli roligt men också utmanande att jobba med dessa ärenden. En av servicecentrets lagstadgade uppgifter är att utveckla IRV-tjänster för befolkning i arbetsför ålder och vi håller för närvarande på att gestalta vår roll tillsammans med andra aktörer.

Vilka olika typer av information, finansiering och annat stöd kan vi vänta oss från Skols i framtiden?

Gällande information har vi på gång ett pilotprojekt för uppsökande verksamhet som utreder hur personer som endast deltar lite i utbildning kunde utveckla mer sitt kunnande. Det kommer även att komma en uppdatering av utredningen “Valtakunnalliset osaamiskapeikot”. Nästa år kommer vi att ta i bruk en informationstjänst för prognostisering av kompetensbehov.

Gällande finansiering pågår upphandlingar i ”Digital och flerkanalig handel” och kommande upphandlingar under hösten gäller ”Behov av färdigheter som uppkommit genom strukturella förändringar inom energiproduktion (batteriteknologi)”, samt ”Inverkan av situationen i Ukraina (flyktingar som anländer från Ukraina)”.

Pågående statsunderstöd gäller utbildning som förstärker ställningen på arbetsmarknaden inom överutbudsyrken och yrken som genomgår omstrukturering. Kommande statsunderstöd under hösten gäller grön övergång; bland annat maskin-, metall-, logistik- och transportbranschen.

Finns det specialbehov inom det svenskspråkiga och tvåspråkiga arbetslivet som Skols bemöter på något speciellt sätt?

En aktuell utmaning är tillgången på svenskspråkig kompetent personal inom småbarnspedagogik, och behovet av omsorgsassistenter inom äldreomsorg. Fler behov kommer säkerligen att aktualiseras i framtiden. Ansökningar om finansiering för svenskspråkiga projekt har skickats in och stöd har beviljats. De regionala nätverken för Österbottens och Mellersta Österbottens kontinuerliga lärande har varit mycket aktiva. Den svenska enheten för bildningsväsendet inom Regionförvaltningsverket har involverats för kommentarer både gällande beredning och beslut av ansökningar för statsunderstöd.

Har du hälsningar till YA och Novia?

Det lönar sig att regelbundet följa med vår hemsida och våra ansökningsmeddelanden. Uppgifterna och arbetsbilden inom ansvarsområdet för kompetensutveckling inom det svensk- och tvåspråkiga arbetslivet har först nyligen startats och söker sin form. Hör gärna av er direkt till mig med förslag till samarbete, nätverk och annat! Jag ser fram emot ett gott samarbete!

FAKTARUTA:

Skols har som uppgift att:

  • analysera kompetensbehov och arbetskraft inom arbetslivet
  • finansiera utbildning som är riktad till dem som är sysselsatta
  • utveckla informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster
  • stödja regionalt och annat samarbete
  • delta i utvecklandet av en digital tjänstehelhet för kontinuerligt lärande

Källa: www.jotpa.fi (inom kort www.skols.fi)

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg