Yrkeshögskolan Novia Logo

Idén om livslångt lärande är kärnan i Sotetie-projektet. Genom att upprätthålla och utveckla den egna kompetensen kan professionella möta den snabba utvecklingen och kompetenskraven i arbetslivet.
Idén om livslångt lärande är kärnan i Sotetie-projektet. Genom att upprätthålla och utveckla den egna kompetensen kan professionella möta den snabba utvecklingen och kompetenskraven i arbetslivet.

Social och hälsovården integreras – vilka är de gemensamma kompetenserna?

TEXT: Ann Backman och Anne Hietanen, projektforskare vid Yrkeshögskolan Novia

Omfattande insatser har gjorts för att reformera social- och hälsovårdssektorn de senaste åren. Nya förväntningar, undersöknings- och behandlingsmetoder och digitalisering förändrar social- och hälsovårdssektorn. Det är precis nu som nya välfärdsområden börjar bildas och deras verksamhet utvecklas. En betydande förändring är också att samarbetet mellan yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården stärks för att klientens situation ska kunna bedömas som en helhet. Det betyder att klienten ska få den hjälp som behövs redan via den första kontakten.

På grund av reformbehov krävs att professionella inom området har generell kompetens som förenar yrkena utöver yrkeskompetensen. Den allmänna så kallade generiska kompetensen fungerar också som utgångspunkt för en klientorienterad och effektiv verksamhet och med den har också professionella inom branschen kapacitet att stödja förändringar i arbetslivet.

I Sotetie-projektet (2019-2021) har man definierat gemensamma kompetensområden inom social- och hälsovårdssektorn och ett självutvärderingsverktyg har utvecklats i samarbete med arbetslivet, som gör att professionella inom social- och hälsovården kan bedöma deras egen kompetens inom så kallada generiska områden. De tre huvudkompetensområdena var kompetens inom klientarbete, kompetens i att utveckla service och arbete, kompetens inom professionellt självlederskap och samarbete (se bild 1). 

schema novia art

Bild 1. Generiska (gemensamma) kompetenser som identifierats inom social- och hälsovården. 

Även om utvärderingsmetoden inte utvecklats för utvärdering på arbetsgemenskapsnivå, så kan den tillämpas på arbetsgemenskapsnivå för att identifiera vilken sorts kompetens som finns i arbetsgemenskapen och vilka generiska kompetenser som skulle behöver stärkas.

Det går att bedöma den egna kompetensen med självutvärderingsverktyget på Sotetie-projektets webbplats (https://sotetie.fi/ ), av vilket det både finns en finsk och en svensk version. Dessutom ger Sotetie-sidan mer information om gemensamma kompetenser och en sökmotor som låter dig söka öppna studier inom högre utbildning relaterade till SOTE-branschens gemensamma kompetenser utifrån dina egna kompetensbehov. Det är också möjligt att begränsa resultaten utifrån språk, undervisningsmetod, läroanstalt och landskap.

Idén om livslångt lärande är kärnan i Sotetie-projektet. Genom att upprätthålla och utveckla den egna kompetensen kan professionella möta den snabba utvecklingen och kompetenskraven i arbetslivet. På Sotetie-sidan strävas efter att sammanföra professionellas utbildnings- och utvecklingsbehov med det nationella utbudet inom livslångt lärande för Sote-branschen på en gemensam plattform.

Källor:

Arell-Sundberg, M; Holvikivi, J; Laanterä, S; Ritsilä, J; Säilä, T; Tikkanen, P. (2021).

SOTETIE – Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta: Osa 1 Yhteiset osaamiset. Hämtad 12.1.2022. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021113057997

Cederberg, A; Backman, A; Hietanen, A. (2021). Professionella inom social-och hälsovården deltog i samutvecklingen av gemensamma kompetenser och självutvärderingsmätare. Hämtad 12.1.2022. https://blogi.savonia.fi/sotetie/2021/10/27/professionella-inom-social-och-halsovarden-deltog-i-samutvecklingen-av-gemensamma-kompetenser-och-sjalvutvarderingsmatare/

Cederberg, A; Backman, A; Nummela, A. (2021) Vad anser professionella inom social-och hälsovården om generiska kompetenser i den egna branschen? Hämtad 12.1.2022. https://blogi.savonia.fi/sotetie/2021/05/17/vad-anser-professionella-inom-social-och-halsovarden-om-generiska-kompetenser-i-den-egna-branschen/

Nummela, A;  Lillbacka, R. (2020) En enkätundersökning till social- och hälsovårdspersonalen i syfte av att kartlägga personalens tankar. Hämtad 15.12.2021.  https://blogi.savonia.fi/sotetie/2020/09/23/en-enkatundersokning-till-social-och-halsovardspersonalen-i-syfte-av-att-karlagga-personalens-tankar/

Tikkanen, P. (2021) Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta (SOTETIE) -hankkeen loppuseminaari. Tie tulevaisuuteen. Hämtad 24.1.2022 https://sotetie.fi/wp-content/uploads/2021/11/Tikkanen_Paivi_SOTETIEhanke.pdf

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg