Yrkesakademin i Österbotten Logo

Den nationella responsen från arbetslivet körde i gång 1.7.2021

TEXT: Carina Mattsson, Kvalitetschef

Arbetslivsresponsen är en nationell responsenkät med vilken man följer upp arbetslivets erfarenheter av utbildningsanordnarens verksamhet och tjänster som ordnas med utbildningsavtal eller läroavtal i examensinriktade yrkesutbildningar.

Vi vill lyssna in erfarenheter av det dagliga handledningsarbetet från arbetsplatshandledare och företrädare för arbetsplatsen samt samarbetet med utbildningsanordnaren.

Arbetslivsresponsen samlas in från studerandes perioder ute i arbetslivet (utbildningsavtalsperioder och läroavtalsperioder). I responsenkäten betonas frågor om hur samarbete och kompanjonskap kan vidareutvecklas och förbättra kvaliteten på lärandet i arbetslivet. Genom att ge respons utvecklas utbildningens kvalitet.

Arbetslivsresponsen insamlas fr.o.m. 1.7.2021 i det nationella Arvo-systemet. Arbetslivsresponsens perioder omfattar ett år (nuvarande period 1.7.2021-30.6.2022). Ny period påbörjas följande gång 1.7.2022. Utbildningsanordnaren har möjlighet att få resultat från Arvo-systemet närhelst under periodens gång.  Responsen ges anonymt. Nationella resultat redovisas via utbildningsförvaltningens öppna statistiktjänst vipunen.fi.

Arbetet med att utveckla det nationella systemet för arbetslivsrespons inleddes i juni 2019 och har genomförts i samarbete med utbildningsanordnarna och företrädare för arbetslivet samt centrala intressegrupper.

Resultatet från arbetslivsresponsen påverkar även utbildningsanordnarens finansiering. I lag och förordning för finansiering av yrkesutbildning föreskrivs hur responsen används i beräkningen av utbildningsanordnarens finansiering (genomslagsfinansiering).

Arbetslivsresponsen samlas in av två målgrupper.

  • Ansvariga arbetsplatshandledare (arbetsplatshandledarenkät). Enkäten skickas ut från Utbildningsstyrelsen per automatik på månadens 1:a och 16:e dag beroende på när studerandes arbetsplatsperiod avslutas. Svarstiden är 30 dagar.
  • Företrädare för läroavtals- och utbildningsavtalsplatserna (arbetsplatsenkät). Enkäten skickas ut av utbildningsanordnaren 2 gånger per år.

Vardera enkäten innehåller 10 frågor och tar ca 5-10 minuter att besvara. En utbildningsanordnare kan foga till egna frågor, t.ex. en öppen fråga där respondenten kan ge ris eller ros.

Tack för att Ni handleder våra studerande på utbildningsavtal och/eller läroavtal och är med i utvecklingen av samarbete, kompanjonskap, avtalsprocesser, handledning och stöd.

Läs mer på  

https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/arbetslivsrespons-inom-yrkesutbildningen

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg