Yrkesakademin i Österbotten Logo

En vägkarta för det flerspråkiga YA!

TEXT: Sofia Mitts-Björkblom, Timlärare i huvudsyssla, YA

Det av utbildningsstyrelsen finansierade Projektet ”Flerspråkighet – en resurs” har pågått vid Yrkesakademin i Österbotten under tiden 1.9.2018-31.3.2021. Projektets mål och verksamhet har fokuserat på att lyfta mångkultur och flerspråkighet som en resurs, stärka känslan av delaktighet bland alla våra studerande, stärka de studerandes möjligheter att uppnå sina mål och att ge personalen ny kompetens nya resurser och nya arbetssätt.

Vi hade vid slutet av projektet 277 studerande med annat modersmål än svenska eller finska inskrivna på YA. De mest representerade språken var bosniska, vietnamesiska, arabiska och ryska och totalt fanns det ca 40 olika modersmål bland våra studerande. 

Plock ur projektets verksamhet är bland annat att föreläsningar på temat rasism har ordnats för studerande och personal, mångfalden har synliggjorts på ett positivt sätt på YA via t.ex. roll ups med ”Välkommen till YA” på många olika språk, en mångkulturell almanacka som delades ut till samkommunens anställda år 2020, projektets egen facebook-sida som fungerat som informationskanal och material tipsbank, pilotförsök med handledning för studerande på eget modersmål och fortbildning för personal i bland annat språkinriktad ämnesundervisning.

Vilka slutsatser vi kan dra av projektverksamheten?
När vi ser på studerande-underlaget idag och i framtiden är språkutvecklande insatser otroligt viktiga för att vi ska kunna tillgodose våra studerandes och näringslivets behov framöver och för att vi ska förbli en attraktiv utbildningsorganisation för alla studerande oberoende av modersmål och bakgrund. 

För det fortsatta arbetet på YA kring språkmedvetet lärande, flerspråkighet och mångfald som en resurs gjordes det i slutet av projektet upp en roadmap/vägkarta där det lyfts flertalet åtgärder och aktiviteter som behöver fortsätta och stärkas framöver. Språkutvecklande insatser förbättrar kvaliteten, säkerheten, arbetsmiljön och kompetensen för studerande och personal, ökar delaktigheten och tillgodoser regionens behov av arbetskraft.

Språkpolicy
Ett välkommet steg för YA skulle vara att formulera en språkpolicy som beskriver vår vision och  lägger grunden till  det fortsatta språkutvecklande arbetet. Ledningsgruppen vid YA nappade på tanken kring språkpolicy och lovade fortsätta arbetet kring detta.

Projektet lyfter även fram flertalet andra språkutvecklande insatser som skulle stöda personal samt studerande och deras språkmässiga utveckling under studietiden. Här kan bland annat till exempel nämnas, 

  • samtal med studerande om deras språkutveckling
  • erbjuda handledning på modersmålet i studierna
  • utse/anställa språkstödsperson för personalen
  • erbjuda fortbildning till arbetslivet i språkutvecklande arbetssätt.

Till slut
Projektet har utvärderats genom diskussioner med studerande, personal och handledare på modersmålet. Feedbacken är positiv och studerande har upplevt att handledningen hjälpt dem mycket bl.a. inför yrkesprov. Personalen upplever att diskussionsklimatet kring språkfrågor blivit öppnare och att det är lättare att diskutera språkfrågor utan att det känns obekvämt.

Flerspråkighet en resurs – projektet har lagt grunden till en fortsatt god utveckling vid YA där flerspråkighet, mångfald och jämlikhet är en del av vardagen. Vi har en god grund att stå på och har mycket förberedande arbete gjort, men det finns alla orsaker att genast ta vid och fortsätta det här arbetet med stort engagemang och delaktighet. 

Yrkesakademin i Österbotten är en otroligt viktig aktör i utbildningen för personer med annat modersmål och för säkerställandet av arbetskraft för näringslivet i regionen.

roadmap

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg