Yrkesakademin i Österbotten Logo

En starkare och mera inkluderande internationell verksamhet 2021 – 2027

TEXT: Susanna Vestling, internationell koordinator

Den nya pandemi-situationen innebar inte på något sätt att den internationella verksamheten vid YA 

avstannade eller ”pausade”. Första kvartalet 2020 inleddes starkt med både mobilitets- och utvecklingsverksamhet. Flera grupper studerande inledde året med att genomföra UA-perioder utomlands. Dessutom tog YA även emot utländska studeranden, som placerades på UA-platser i Vasaregionen.

I mars avbokades naturligtvis icke-genomförbara internationella inlärningsperioder och studiebesök tillsvidare. Verksamhet inom utvecklingsprojekten omstrukturerades och möten och workshoppar genomförs nu i digital form. De nya utmaningarna gav också utrymme för framsteg och bredare förankring av internationell verksamhet inom YA, t.ex. genom kreativa lärmiljöer inom hemmainternationalisering och valbara examensdelar där studeranden kan stärka sina samhälls- och näringslivskompetenser, delta i föreläsningar med internationella föreläsare, genomgå språktest och stärka sin kulturella medvetenhet.  

Erasmus+ ackreditering 2021-2027 

YA:s internationella verksamhet har alltid varit flexibel och starkt förankrad i utvecklingsverksamhet, utmaningar och problemlösning. Förmågan att snabbt prioritera och omstrukturera verksamheten, så att målsättningarna för både personal och studerande uppnås, är mycket viktiga kompetenser som ständigt uppdateras genom bl.a. de strategiska målsättningarna.

I början av året 2021 fick YA ett formellt erkännande att den internationella verksamheten uppfyller Europeiska Unionens kvalitetskriterier och tilldelades Erasmus+ ackreditering för programperioden 2021-2027. Ackrediteringen gör det möjligt att upprätthålla och utveckla kvaliteten på vår internationella verksamhet. Det är också ett steg framåt när vi utvidgar och säkerställer ett tillförlitligt samarbetsnätverk på internationell nivå. Internationellt samarbete kräver förmåga att möta utmaningar och planera samt inleda flexibla lösningar inom verksamheten. 

Inkluderande internationell verksamhet

YA:s internationella verksamhet sker främst genom projekt- och nätverksarbete där YA synliggörs och marknadsförs både på den internationella yrkesutbildningsarenan samt i arbetslivet. Alla studerande och all personal vid YA:s fyra enheter ska ha jämlika möjligheter till att ta del av organisationens internationella verksamhet. Detta kan ske genom t.ex. internationella inlärningsperioder för både kortare och längre tid, studiebesök, jobbskuggning eller expertutbyte genom utvecklingsprojekt. Aktiviteterna kan ske helt utomlands, delvis utomlands eller virtuellt. Även s.k. hemmainternationalisering är ett alternativ. 

Hemmainternationalisering genom virtuell inlärning av internationella färdigheter och kompetenser erbjuds som valbara delområden inom gemensamma examensdelar. Kurserna ”Samhälle och arbetsliv med internationell touch” (del 1 och del 2) rekommenderas för de studerande som planerar genomföra en UA-period utomlands eller som är intresserade av en internationell arbetsmiljö. Kurserna, som delvis arrangeras via Teams, baserar sig på lärande i digital inlärningsmiljö och innehåller bl.a. föreläsningar, uppgifter, presentationer och språktest men även handledning i form av närstudietillfällen. 

Internationella mobilitetsperioder ger studerande möjlighet att lära sig och få förståelse för hur det internationella kunnandet inom den egna branschen ser ut utomlands samt att stärka språkfärdigheter och sociala kompetenser. Studerande har också möjlighet att ansöka om stipendium för internationella inlärningsperioder arrangerade via YA:s internationella tjänster

Målsättningar och åtgärder 2021–2027

Kännetecknande för Österbotten är företagsamhet. Stark kompetens, kulturell mångfald och stark sammanhållning som anses vara viktiga framgångsfaktorer. Genom att analysera samhällsinfluenser och samverka med både lokala, regionala, nationella och internationella partners kan YA delta i regionens och landskapets utveckling, som också aktivt påverkar Vasaregionens och landskapets attraktionskraft.

Mellan 2015 och 2020 genomförde över 900 studerande inlärning utomlands, t.ex. genom UA-perioder eller studiebesök. Under samma period genomförde 439 personalrepresentanter utlandsmobiliteter. Det visar tydligt att den internationella verksamheten inom YA är väl förankrad. Naturligtvis spelar logistikbranschen en betydande roll i dessa siffror men det är bara positivt att vi kan erbjuda logistikstuderande denna möjlighet. Inte alla utbildare har möjlighet att låta sina logistikstuderande övningsköra i Sverige. Det grundläggande arbetet kring internationaliseringen inom YA har under många år byggts upp, utvecklats och integrerats i den dagliga verksamheten. Verksamheten bygger på att mobilitetsaktiviteter och utvecklingsprojekt ingår som en kontinuerlig och långsiktigt planerad funktion. 

Inför programperioden 2021-2027 förtydligade och stärkte YA sina strategiska internationella verksamhetsmålsättningar och lyfter nu fram tre utvecklingsområden:

  1. Internationellt samarbete, internationella relationer och utvecklingssamarbete
  2. Samarbete mellan utbildning och arbets- och näringsliv
  3. Interkulturell utbildning och kontinuerligt lärande.

För att möta målsättningarna för internationalisering, internationella relationer och utvecklingssamarbete samt samarbete mellan utbildning och arbets- och näringsliv krävs inom organisationen YA ett stärkt fokus inom följande områden:

  • Breddat och förstärkt partnersamarbete
  • Stabil tillgång till högkvalitativa UA-platser utomlands
  • Att upprätthålla rutinerna för den internationella verksamheten samt implementera dem i syfte att höja yrkesutbildningens attraktionskraft.

YA deltar aktivt i samhällsutvecklingen för att kunna förutser kommande kompetensbehov. Antalet studerande med utländsk bakgrund har ökat vid YA, liksom även antalet arbetstagare med mångkulturell bakgrund i regionens arbets- och näringsliv. De internationella kontakterna utgör en viktig del för verksamheten inom YA. 

Höstens internationella utbud

YA:s internationella tjänster ser nu framåt och planerar inom sin verksamhet inför hösten 2021 att  kunna erbjuda studerande UA-perioder eller kurser utomlands där de kan förvärva sociala kompetenser och en del av den praktiska yrkesskickligheten som ingår i examen. YA ska också erbjuda studeranden att i form av läroavtal avlägga en eller flera examensdelar utomlands. Längden på ett internationellt läroavtal kan vara alltifrån en till flera månader. Syftet med så kallade internationella ”lärlingskap” (apprenticeship) är att öka tillgången till kvalitativa läroavtal samtidigt som studerande har möjlighet att erhålla spetskunskaper och internationella färdigheter och interkulturella kompetenser. Dessutom erbjuds även de valbara kurserna ”Samhälle och arbetsliv med internationell touch” (del 1 och del 2), som rekommenderas för de studerande som planerar genomföra en UA-period utomlands eller som är intresserade av en internationell arbetsmiljö.

Personal inom yrkesutbildningen kan inom ramen för internationella mobilitetsperioder, i form av t.ex. jobbskuggning, studiebesök och/eller deltagande i utvecklingsprojekt, utveckla sin sakkunskap och bilda nätverk med internationella kolleger. 

För att uppnå målet om utbildning i världsklass krävs ett långsiktigt och målmedvetet arbete där internationella nätverk, samarbete och utveckling ingår som viktiga delar. Internationellt kunskapsutbyte är idag en förutsättning för att kunna erbjuda en kvalitativ och konkurrenskraftig utbildning och därför utvecklas och upprätthålls även de internationella kontaktytorna, så att de är till gagn för både läroanstalten och regionens arbets- och näringsliv.

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg