Yrkesakademin i Österbotten Logo

ESF-projektet Yrke för alla

TEXT: Tomas Fant, Bild: Maria Nystrand

Yrkesakademin i Österbotten leder projektet ”Yrke för alla” under tiden 1.8.2020 – 30.4.2023.  Projektet ska stöda och hjälpa elever att hitta rätt yrkesutbildning samt stöda och hjälpa studerande som befinner sig mitt i eller är i slutet av sin yrkesutbildning att ta steget ut i arbetslivet eller studera vidare. Genom projektets utvecklingsåtgärder kommer målgruppen; lärare, handledare och övrig personal inom yrkesutbildningen att få ytterligare kunskap om ansvar och arbetsfördelning gällande jämlika möjligheter i övergångar mellan grundskolan, yrkesutbildningen och arbetslivet. Undervisnings- och handledningspersonalen erbjuds stöd samt möjligheter till att utveckla individuella studievägar för studerande med beaktande av deras intressen och möjligheter. Även ytterligare kunskap och information om psykisk ohälsa ingår. 

Projektet finansieras av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland och Konstsamfundet. 

Målgruppen för den lokala och regionala verksamheten är det mångprofessionella samarbetsnätverket som bildas som ett resultat av utvecklingsarbetet; personal inom studerandevården, ungdomsverkstäder, social- och mentalvård och tredje sektorns organisationer. Arbetslivskontakten sker bl.a. via föreningen Företagarna i Korsholm r.f. 

Projektets huvudsakliga målsättning är indelad i tre delar:

 • Kartläggning, planering och vidareutveckling av tillgänglig information gällande övergångsskeden mellan grundskolan, yrkesutbildning och arbetslivet samt från arbetslivet till kompletterande eller vidareutbildning på andra stadiet. Det arbete som görs inom den här första delen utgör grunden till de andra två delarnas utvecklingsarbete.
 • Synliggörande av jämlika möjligheter och karriärvägledning samt att hitta rätt väg till yrket. Här stöder projektet individuella val och att verka för ett tillåtande samhälle för unga att välja sitt eget yrke. Vi skapar en helhetsmodell mellan olika aktörer för att klargöra lokala och senare regionala samarbetsformer för att kartlägga framtida möjliga yrken och jämlika möjligheter i arbetslivet för både elever i grundskolan och studerande inom andra stadiets yrkesutbildning.Projektet bidrar med att ge en rättvis och jämlik bild av de yrken man kan studera till inom andra stadiets yrkesutbildning. Här inkluderas studerande som erfarenhetstalare och ambassadörer för att stöda en saklig, jämlik och positiv image och kommunikation om yrkesutbildningen i Finland. Även yrkeslärare och arbetsplatshandledare kan inkluderas i samband med det här utvecklingsarbetet.Elev- och studiehandledare erbjuder handledning enligt individuella önskemål och personliga möjligheter. Elever ska kunna bekanta sig med yrkesläroanstalter och dess studerande. De här åtgärderna är centrala för unga för att de skall kunna göra ett individuellt val enligt egna intressen och möjligheter. Studiebesök till yrkesläroanstalter, studieförsök, yrkesprao, träff med nuvarande studerande och företagsbesök är exempel på hur detta kan genomföras.
 • Stöd i yrkesutbildningen. Inom projektet utvecklas yrkesutbildningens personal till att kunna vägleda, handleda och hantera olika studerande jämlikt. Vi utvecklar metoder för pedagogisk rehabilitering i vilken ungdomar och studerande i utsatt situation får psykosocialt stöd enligt individuella behov och som förverkligas genom sektorövergripande samarbete. Utvecklingen av t.ex. de digitala lärmiljöerna behöver även beakta tillgänglighet för alla studerandemålgrupper.Övergripande målsättningar inom denna tyngdpunkt är följande: 
  • Informera om och handleda till befintliga tjänster för individuellt stöd som befrämjar lika möjligheter, ungas välbefinnande och aktiv delaktighet.
  • Beskriva och klargöra personalens ansvar och arbetsfördelning gällande jämlika möjligheter i övergångar, erbjuda undervisnings- och handledningspersonalen stöd samt utveckla möjligheter för individuella studievägar för studerande med beaktande av deras intressen och möjligheter.
  • Utveckla det regionala samarbetet för att intensifiera stöd till jämlika möjligheter i övergången mellan den grundläggande utbildningen och andra stadiets yrkesutbildning.
  • Utveckla ett mångprofessionellt och sektorövergripande samarbete för att främja delaktighet bland ungdomar som upplever ojämlikhet, utanförskap och diskriminering. Främja företags och organisationers produktivitet och konkurrenskraft genom att utgående från arbetslivets behov av kunnig arbetskraft och från arbetslöshetsstatistiken kartlägga kompetensen som behövs i arbetslivet, samt att hitta och åtgärda eventuella brister i kunnandet hos arbetssökanden för att fylla kompetensbehovet.

Inom projektet jobbar projektledare Thomas Fant och Nathali Stenback, handledare i studievardagen, som finns tillgänglig för studerande och lärare vid enheterna i Gamla Vasa och Närpes. Enheterna i Pedersöre och Jakobstad får även en resursperson från UBS-projektet Aktiv och välmående, Lucas Nyman, handledare för yrkesutbildning i rörelse. 

Thomas berättar: ”Projektet har kommit bra igång och Nathali har redan flera studerande inom kontaktnätverket. Både interna och externa planerings- och samarbetsmöten har hållits med bl.a. studiehandledare och speciallärare och resurscentret Föregångarna samt kuratorer.”

”Vi kommer också att återuppta funktionen med Infoakuten där de lokala uppsökarna från resurscentret Föregångarna och Korsholms kommun kan stöda och hjälpa våra studerande som önskar diskutera, få hjälp och stöd för att nå de tjänster de behöver. Det här är ett jobb som ingen gör ensam. Alltid ska det finnas någon som är tillgänglig för våra studerande” fortsätter han.

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg