Yrkesakademin i Österbotten Logo

Yrkesutbildningens ekosystem för lärande

TEXT: Kim Vesterbacka, Harriet Bystedt och Christel Holmlund-Norrén

Finland är i undantagstillstånd. Hur inverkar det här på lärarnas och handledarnas arbete och det allra viktigaste; studerandes lärande? YA-rektorn Boris Ståhl har konstaterat att vi nu ”behöver arrangera undervisningen och handledningen för studerande på olika alternativa sätt genom distansundervisning via nätet, distansstudiepaket etc”. De här inledande meningarna ger upphov till pedagogiska tankar kring begrepp så som undervisning-lärande-lärmiljö som vi här kommer att lyfta fram.

Vad är ett ekosystem för lärande ur yrkesutbildningens synvinkel? När vi besvarar den frågan behöver vi fundera på följande:

  1. I vilka lärmiljöer kan studerande lära sig det som ingår i examensgrunderna både i avseende på yrkesinriktade examensdelar men också de examensdelar som utvecklar studerandes kommunikation och interaktion, matematik och naturvetenskap samt samhälle och arbetsliv? Det mest generella svaret torde vara att lärandet sker i YA:s lärmiljöer, i arbetslivet, i internationellt utbyte, på nätet och genom att leva sitt liv (i hemmet, på fritiden mm). Alla lärmiljöer är betydelsefulla för en studerande inom yrkesutbildningen och att i dessa lärmiljöer få undervisning och handledning av professionella lärare, YA-handledare och arbetsplatshandledare. Lärande sker i alla dessa lärmiljöer.
  2. Vad är skillnaden mellan undervisning och lärande? Undervisningen brukar traditionellt indelas i när- och distansundervisning. I båda har läraren en central roll i att planera både innehåll och didaktik och att genomföra undervisningen. Uttrycket ”vid undervisning är läraren den som lär sig mest” ger oss flera tankeställare. Lärande är kortfattat ett mer omfattande begrepp där studerande är den aktiva parten. Lärande sker i vilka lärmiljöer som helst och man kan också lära sig av varandra, dvs av sina medstuderande, kollegor mm. Nu frågar sig säkert någon redan att vad har det här att göra med distansundervisning? Jo, trots att begreppet är distansundervisning är det bra om vi som planerar och genomför distansundervisningen i stället tänker i termer av lärande. I distansundervisningen kombinerar och knyter vi an till alla de lärmiljöer och sätt att lära som våra studerande kan använda sig av. Det här gäller både för unga, unga vuxna och människor som redan är verksamma i arbetslivet och bygger på sin kompetens. På det sättet torde våra studerande känna sig mer motiverade, vilket också är av avgörande betydelse för att de ska känna att de målmedvetet strävar mot de mål som finns i deras personliga utvecklingsplan för kunnande.

När nu lärare och handledare tillsammans med annan personal engagerat, målmedvetet och med  en ”våga pröva nytt”-mentalitet jobbar för högtryck med att utveckla distansundervisningen - eller hellre lärandet - via nätet, är följande utvecklingssteg att granska hela ekosystemet för lärande ur studerandes synvinkel. Hur ser den helhet som YA erbjuder ut? Ser vi den ”röda tråden” i lärandehelheten i de olika lärmiljöerna som vi erbjuder tillsammans med arbetslivet? På vilket sätt stöder den distansundervisning som YA nu ger via nätet det lärande som sker i arbetslivet? För bästa möjliga resultat skulle det här förutsätta ett fungerande teamarbete av lärare och handledare inom branschen men också över branschgränserna. Det arbetet är nu på god väg när de delar som lämpar sig som distansundervisning / distansstudier utvecklas i rask takt.

För att återgå till rubriken ”Yrkesutbildningens ekosystem för lärande”. Speciellt nu cirkulerar många olika begrepp, t.ex. distansundervisning, hemskola, hemundervisning, distansarbete osv. Med den här artikeln vill vi se lärande i en större helhet, där undantagstillståndet är tillfälligt men lärandets förutsättningar kanske förändrade för alltid. Vi kommer troligen aldrig att återgå till det som för några veckor sedan var det ”normala” i avseende på vår undervisning. De tekniska hjälpmedlen som finns i vår organisation har öppnat upp nya möjligheter för oss och vår syn på lärande och handledning.

Vid kommande personalfortbildningar vid YA ska vi tillsammans med personalen öppna upp och vidareutveckla YA:s ekosystem för lärande. I skuggan av covid-19 tar utvecklingen av YA:s mångsidiga ekosystem för lärande ett betydelsefullt steg framåt utan att förglömma betydelsen av den praktiska färdigheten för ett yrke som är kärnan i YA:s yrkesutbildning.

 

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg