Yrkesakademin i Österbotten Logo

Boris Ståhl

Yrkesakademin i Österbotten 10 år!

TEXT: Boris Ståhl, rektor. Yrkesakademin i Österbotten

I januari 2019 firar Yrkesakademin i Österbotten tio år. YA kommer under året att uppmärksamma firandet på olika sätt, bland annat kommer ett seminarium att hållas 21 januari 2019 med fokus på Utbildning och kompetensutveckling i Österbotten.

Men vi backar några år bakåt till 28:e september 2007, då undertecknades ett avtal om grundandet av EduWest – huvudansvarsområdet för utbildning inom Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur. Syftet var att skapa en stark svenskspråkig yrkesutbildare genom att sammanföra utbildningarna som fanns vid Svenska yrkesinstitutet, Korsnäs Kurscenter samt Vocana till en utbildningsanordnare. I avtalet nämns bland annat att den nya organisationen ska tillgodose arbetslivets branschspecifika kompetensbehov och individernas utbildningsbehov. Styrande principer i avtalet var arbetslivsorientering, kundorientering och individuella lösningar. Principer som är aktuella även idag dryga tio år senare.

Samkommunens styrelse valde namn för den nya organisationen den 26:e mars 2007, Yrkesakademin i Österbotten – YA, som började sitt första egentliga verksamhetsår i januari 2009. Mycket har hänt under de tio år första verksamhetsåren, YA har koncentrerat verksamheten till färre antal orter och genomfört flera förändringar i utbildningsutbudet i paritet med förändringar i arbetslivet. Statsfinansieringen för yrkesutbildningen har minskat kraftigt under de här åren samtidigt som yrkesutbildningen genomgått många märkbara förändringar inte minst den senaste reformen av yrkesutbildningen. Trots allt som förändrats har Yrkesakademin i Österbotten ändå klarat av sin uppgift med mycket gott resultat, vilket YA fått bevis på genom de många goda placeringarna i resultatfinansieringen under samma tid. YA har verkligen uppfyllt under de tio första åren det som är huvuduppgiften att tillgodose individens och arbetslivets kompetensbehov.

 

Ändå framöver?

Som rektor hade jag nöjet att delta vid en temadag ”100 nya möjligheter för Österbotten”, ett tillfälle som ordnades inom Ledarskapsforum i november 2018. Temadagen hölls av Risto Linturi, framtidsforskare, som varit med och skrivit rapporten ”Suomi sata uutta mahdollisuutta 2018-2037”. Risto Linturi har funderat kring hur olika delar av samhället och människans vardag kommer att påverkas av den allt snabbare teknologiutvecklingen som sker genom ibruktagandet av ökad automatisering, robotisering och artificiell intelligens. Det var en temadag som berörde och väckte många motstridiga frågor om vart vårt samhälle och framtid är på väg. Det vi idag uppfattar som mänsklig verksamhet kommer kanske att skötas genom olika teknologilösningar i framtiden och vi kommer att få anpassa oss till nya verksamhetssätt på många områden. Framtiden kommer troligen att medföra många förändringar i yrkes- och i privatlivet, nya yrken kommer att uppstå och andra yrken behövs inte längre. Även i framtiden kommer individen och samhället att ha ett kompetensbehov att fylla. Kompetensbehovet kommer definitivt att vara ett annat om bara en del av de framtidsscenarier som framkommer i rapporten blir verklighet. Yrkesakademin i Österbotten kommer säkert att vara med och tillgodose det kompetensbehovet även i framtiden. Sättet för hur vi bedriver verksamheten kommer troligtvis att ändras, flexibilitet och lättillgänglighet kommer att vara nyckelord i framtiden. Kanske YA även kommer att tillgodose andra kompetensbehov än rent yrkesinriktade, jag tänker på mera kreativa behov av att uttrycka sig genom konst, musik, spel och andra aktiviteter.

Inför övergången till följande verksamhetsdecennium har Yrkesakademin i Österbotten en ny vision, Utbildning i världsklass. För att närmare förtydliga visionen har fyra skilda byggstenar för visionen tagits fram. Byggstenarna i visionen är Utbildning i världsklass – för dig i ett föränderligt samhälle, i en digital omvärld, i en hållbar framtid samt i en värld av influenser. Vi vill med byggstenarna ge dig framtidstro, motivation, trygghet och självförtroende, förmåga samt kunnande så att du kan navigera i en värld som ständigt förändras. Yrkesakademin i Österbotten är med och tillgodoser olika kompetensbehov som individen eller samhället behöver även i framtiden. Vi är nyfikna, intresserade, motiverade och aktiva medskapare av den framtida yrkesutbildningen. 

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg