KulturÖsterbottens Logo

Digitala kulturtjänster i breda satsningar vid KulturÖsterbotten


Digitaliseringen medför utmaningar och möjligheter inom SÖFUK:s alla enheter. KulturÖsterbotten jobbar i vinter aktivt på olika sätt med den digitala utvecklingen inom kulturverksamheten. Genom extern finansiering från olika aktörer kan den digitala verksamheten vara både omfattande, varierande och rätt avancerad. 

Digikult – finlandssvensk kulturinformation på nätet

Digikult är ett verktyg för marknadsföring av kulturaktörer och kulturevenemang. Digikult ska täcka in hela Svenskfinland och stärka det finlandssvenska kulturlivet och dess nätverk.

Rent praktiskt är Digikult en webbtjänst med en sökfunktion för evenemang och kulturutövare. Webbtjänsten ska länka samman den österbottniska evenemangskalendern Det händer i Österbotten med andra finlandssvenska evenemangskalendrar. Därtill kommer kulturutövare att kunna registrera sig i en ”bank” med uppgifter om kulturarbetare i Finland. De kan göra en CV över tidigare evenemang och ”gigs” och länka vidare till evenemang som de själva medverkat i. I sin personliga profil kan man länka vidare till sin webbsida och skriva en egen introduktion med en profilbild. Detta register kommer att underlätta planeringen och samarbetet inom kultursektorn, då lokala arrangörer enkelt kan söka fram kulturutövare för olika engagemang.

Digikult lanseras i början av år 2019. Projektet är ett samarbete mellan KulturÖsterbotten, Sydkustens landskapsförbund och Luckan. Utvecklingsarbetet finansieras av Svenska kulturfonden.

Digital delaktighet

För att öka kompetensen inom digitala kulturtjänster driver KulturÖsterbotten projektet Digital delaktighet i samarbete med sex pilotkommuner: Larsmo, Jakobstad, Pedersöre, Korsholm, Vasa och Korsnäs. I dessa kommuner genomförs pilotprojekt som utvecklar digitala lösningar för kulturverksamheten, utgående från de lokala behoven och med målet att få alltfler att ta del av kulturell verksamhet.

Inom projektet ordnas omfattande fortbildning om digitalisering inom kultursektorn. Dessa föreläsningar och kurser vänder sig även till andra än de som verkar inom pilotkommunerna. På fortbildningarna berörs teman såsom digitaliseringens verkan på samhällsutveckling och jämlikhetsfrågor, upphovsrättsliga spörsmål, streaming och webinarier, 3D-filmning, virtuell verklighet och artificiell intelligens.

En spännande del av projektet är att testa streaming av föreläsningar och kulturevenemang till de österbottniska kommunerna. Den första streamade föreläsningen ordnas i januari och handlar om Armfeldts karoliner och det österbottniska inslaget i trupperna. Det är antikvarie Anders Hansson från Östersund som föreläser för åhörare på olika orter i Österbotten. Pilotkommunernas kulturansvariga tjänstemän kommer också att åka på en studieresa till Malmö, där man jobbat länge och målmedvetet med att utveckla digitala kulturtjänster.

Projektet finansieras av undervisnings- och kulturministeriet och Svenska kulturfonden.

Museilotsen

Projektet Museilotsen – skärgårdsmuseer i samarbete syftar till att öka synligheten för skärgårds-, fiske,- båt- och sjöfartsmuseerna i Österbotten. Målgruppen är de föreningsbaserade skärgårdsmuseerna, som inom projektet får ta del av gemensamma fortbildningar och studiebesök, lära av varandra och ordna gemensamma utställningar och/eller utställningsbyten.

Den största satsningen inom projektet är att producera en webbutställning, som går under arbetsnamnet Det digitala skärgårdsmuseet. Webbsidan ska fungera som ett gemensamt digitalt museum för de deltagande museerna, som kan dokumentera föremål ur sina samlingar med hjälp av arkivmaterial, bilder och filmer. Syftet med det digitala museet är att öka intresset för den österbottniska skärgårdshistorien och för de museer som berättar om den.

Målet är alltså att skapa en webbutställning, som inspirerar till besök vid de fysiska museerna. Det digitala museet ska dock erbjuda spännande information också för den som av någon orsak inte kan besöka själva museerna. Projektet ska därtill ta fram handledningsmaterial för t.ex. skolor, som sedan kan forska i skärgårdshistorien som förberedelse inför ett besök vid ett skärgårdsmuseum.

Det digitala skärgårdsmuseet lanseras i januari 2020. Deltagande museer är Bosund båt-, fiske och jaktmuseum, Fiskemuseet i Maxmo, Granösunds fiskeläge i Södra Vallgrund och Kvarkens båtmuseum i Malax. För det tekniska genomförandet står ReThink New Media Solutions.

Projektet pågår år 2018–2020 och är ett Leader-finansierat projekt med stöd från bland annat Svenska kulturfonden och Svensk-Österbottniska samfundet.

Vandring genom medeltidens Österbotten

KulturÖsterbotten har de senaste åren arbetat med medeltiden som tema, en historisk epok som varit ganska undanskymd i vår region. Inom projekt Medeltid i samtid skapades bland annat en serie geocacher kring temat Österbottens medeltid, aktivt utnyttjade och sökbara på www.geocaching.com. Inom det pågående projektet Vandring genom medeltidens Österbotten fortsätter synliggörandet av denna historiska period.

Det finns ett stort behov av ytterligare material kring medeltiden i vår region, och projektet satsar på att utnyttja digital teknik för att levandegöra berättelser från medeltiden. Projektet samarbetar med Rethink New Media Solutions och illustratör Jenny Wiik, som båda har stor erfarenhet av att arbeta med historiska teman och digitala lösningar.

Målet är att göra några kortfilmer om Österbottens medeltid, med utgångspunkt i verkliga människoöden som lämnat avtryck i mirakelberättelser, rådstugu- och tingsprotokoll, biskopsbrev och andra arkivdokument. Filmerna läggs ut på Youtube med länkar från KulturÖsterbottens hemsida. Den primära målgruppen är de grundskolelever som läser om den äldre historien, men materialet ska vara intressant också för bland annat turistnäringen och en bredare, historieintresserad allmänhet.

Projektet, som pågår år 2018–2020, är ett Leader-finansierat projekt med stöd från bland annat Svenska kulturfonden och Svensk-Österbottniska samfundet.

Mer information om alla projekt finns på KulturÖsterbottens hemsida, www.kulturosterbotten.fi. Kontakta projektledarna för närmare information!

Texter: Ann-Maj Björkell-Holm, Eva-Marie Backnäs & Heidi Hummelstedt, KulturÖsterbotten

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg