KulturÖsterbottens Logo

Projektnyheter från KulturÖsterbotten


Tidsresa tillbaka till medeltiden – i Malax. Pia Timberg från Stundars museum och Mikaela Sandberg från barnkulturnätverket BARK. Foto: Maggan Lindholm

 

Vid KulturÖsterbotten har två nya projekt sett dagens ljus under sensommaren.

Projektet Museilotsen – skärgårdsmuseer i samarbete startade i augusti, med uppgift att utveckla de österbottniska skärgårds-, fiske- och båtmuseerna med fokus på publik verksamhet. Projektet kommer bl.a. att ordna fortbildning och studiebesök för de deltagande museerna. Under projekttiden utvecklas också en digital webbutställning med arbetsnamnet Det digitala skärgårdsmuseet, där den österbottniska skärgården presenteras genom föremål, texter, bilder och filmer.

Projektet är tvåårigt och finansieras av Europeiska jordbruksfonden genom Leader-programmet samt av Svenska kulturfonden. Projektplanerare är Eva-Marie Backnäs.

Projektet Digital delaktighet – tillgängliggörande av kultur med hjälp av digitala lösningar riktar sig till kommunal kulturverksamhet i Österbotten. Syftet med projektet är att hjälpa kommunerna utveckla sina digitala kulturtjänster med fokus på att öka tillgängligheten till kultur. Som pilotkommuner i projektet fungerar Larsmo, Jakobstad, Korsholm, Vasa och Korsnäs.

Inom projektet kommer vi att utveckla och testa olika digitala kulturtjänster med utgångspunkt i de behov som finns i de deltagande kommunerna. Projektet pågår till slutet av 2019 och finansieras med medel från Undervisnings- och kulturministeriet samt Svenska kulturfonden.

Inom de projekt som redan pågått ett tag är det full fart. Inom projekt Kulör – kulturarv som levande österbottnisk resurs är det traditionell dans som är det stora temat i oktober. Tillsammans med Barnkulturnätverket BARK och lokala folkdansare kommer vi att låta alla lågstadieskolor i Kronoby vara med och dansa den lokala varianten av purpuri.

Dansen purpuri var mycket betydelsefull i Karlebynejden, där den bland annat inledde bröllopen ända in på 1950-talet. Purpurin dansas fortfarande, och lokala eldsjälar har också sett till att den tagits med på Finlands nationella lista över immateriellt kulturarv. Projekt Kulör har tagit fram ett informationspaket om dansen och de lokala traditionerna förknippade med den. Informationspaketet distribueras i första hand till skolornas personal, men det kommer också att tillgängliggöras via KulturÖsterbottens hemsida för alla intresserade.

KulturÖsterbotten fortsätter även sina satsningar på medeltiden. I början av höstterminen fick alla grundskolor och gymnasier i Svenska Österbotten information om det lärarmaterial som utarbetats inom ramen för projektet Medeltid i samtid. Senare under hösten genomförs fem informations- och föreläsningskvällar med medeltiden som tema, i samarbete med föreningar och medborgarinstitut runtom i landskapet (se evenemangen på Det händer i Österbotten: http://events.osterbotten.fi!).

Temakvällarna ordnas inom ramen för projektet Vandring genom medeltidens Österbotten, där vi också har inlett manusarbetet för kortfilmer om Österbottens medeltid. ReThink New Media Solutions ansvarar för den tekniska produktionen och illustratör Jenny Wiik kommer att stå för illustrationerna. I initialskedet planeras filmer kring bl.a. Korsholms slott och vitaliebröderna samt medeltidens vardagsliv i Österbotten, speglat i människoöden som möter oss i arkivkällorna. Senare produceras också en utställning, som ska visas i samkommunens alla ägarkommuner.

Projektplanerare för Vandring genom medeltidens Österbotten är Heidi Hummelstedt. Projektet, som till 70 procent finansieras via Leader-programmet, planeras pågå till och med år 2020.

Text: Eva-Marie Backnäs, Johanna Björkholm & Heidi Hummelstedt, KulturÖsterbotten

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (SÖFUK)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Marina Vikberg-Grönlund
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg